ANUNT CONCURS

ANUNȚ

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu anunţă organizarea în data de 21 octombrie 2019 a concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul în cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor, Compartimentul Sănătate Animală.

Probe stabilite pentru concurs: probă scrisă și interviu.

 

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă în data de 21 octombrie 2019,  ora 1000

– interviul  se va desfășura în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute la art. 465 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4.   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condiţiile legii;
 6.   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.   g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9.   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10.   j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 

Concursul se vor desfăşura la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, str. Calea Șurii Mari, nr.21.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în maxim 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 20.09.2019-09.10.2019, de luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_inscriere_concurs)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. ( Model_adeverinta_inscriere_concurs )

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor la momentul prezentării dosarelor de concurs, de către secretarul comisiei sau pe site-ul D.S.V.S.A. Sibiu, de unde veți putea prelua și modelul de adeverință.

 

Condiţiile specifice de participare la concurs:

►studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, specializarea: technician industria alimentară/tehnician controlul calităţii produselor alimentare.

            vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie referent, clasa III, grad profesional superior: minimum 7 ani

 

Orice alte informaţii suplimentare se pot obține de la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu – Compartimentul Juridic si Resurse Umane sau la telefon 0269/223314, interior  222, secretar comisie Vidrighin Emanoil

Atribuțiile prevăzute în fișa postului, specifice funcției publice pentru care se organizează concursul de recrutare:

 1. Verifica documentele insotitoare cu privire la corectitudinea si veridicitatea lor, corespondenta intre probele receptionate si documentele insotitoare;
 2. Receptioneza probele de analizat calitativ si cantitativ, conform normativelor in vigoare ce reglementeaza receptia probelor;
 3. Tipareste buletinele de analiza completate si finalizate de catre responsabilul de analiza/compartiment (dupa caz);
 4. Participa la intocmirea necesarului anual de consumabile si alte produse necesare desfasurarii activitatii Punctului de receptie probe Sanatate Animala;
 5. Raspunde de intocmirea devizelor in baza carora se va face incasarea tarifelor legale pentru examenele de laborator efectuate la cererea proprietarilor sau in cazul celor care efectueaza contra cost conform legislatiei in vigoare;
 6. Inregistreaza probele in sistemul LIMS, emite fisele de insotire probe, intocmeste facturile pro-forma/deviz de plata si tine la zi registrul receptie probe, registru probe neconforme si registru rezultate necorespunzatoare;
 7. Transporta probele catre laboratorul destinatar conform procedurilor specifice;
 8. Nu are dreptul legal de a interveni in modificarea datelor furnizate de terti atat pe suport hartie cat si pe suport electronic si nici de a completa procesele verbale/cererile de analiza;
 9. Raspunde de corectitudinea translatarii datelor de pe procesele verbale/cererile de analiza in sistemul informatic AtlasVet LIMS;
 10. Completeaza zilnic fisele de inregistrare a temperaturilor, igienizarea spatiilor etc aferente laboratorului in care isi desfasoara acticvitatea
 11. Aduce imediat la cunostinta sefului de laborator, a conducerii DSVSA, aparitia unor situatii deosebite.
 12. Are obligatia pastrarii secretului de serviciu si a confidentialitatii datelor la care a avut acces prin natura activitatii ;
 13. Participa la instructajele de specialitate periodice organizate de seful de laborator si sectie si la verificarile impuse in acest sens ;
 14. Esantioneaza probele pentru examinare conform P.S.;
 15. Indeplineste atributii suplimentare in cadrul activitatii de arhivare conform procedurii de arhivare;
 16. Raspunde de functionarea si intretinerea aparaturii din dotare si a spatiilor aferente activitatii laboratorului;
 17. Raspunde in fata sefilor de sectie, a sefului de laborator si a directorului executiv de intreaga activitate pe care o desfasoara in cadrul sectiei;
 18. Raspunde de functionarea sistemului calitatii si respectarea cerintelor impuse de cerintele acreditarii in cadrul Punctului de receptie probe Sanatate Animala;
 19. Inlociueste la nevoie administratorul LIMS;
 20. Raspunde de toate sarcinile ce-i revin pe linie ierarhica – de executie;
 21. Respecta ROF, ROI  si normele privind SSM , PSI conf. Legii 319/ 2006;
 22. Raspunde de folosirea rationala a resurselor si organizarea timpului de lucru la Punctul de receptie probe Sanatate Animala;
 23. Executa alte dispozitii legale ale conducerii DSVSA SIBIU, in limita competentei si a postului ocupat
 24. Efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constituția României republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,partea a VI-a,titlul I și titlul II;
 3. O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 49/2018, pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
 7. 7. Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 145/2018, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic;
 8. Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 13/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator;
 9. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare.

 

Director Executiv,

Dr. Țichindelean Șerban Constantin

 

Compartiment J.R.U.
jr. Vidrighin Emanoil