ANUNŢ CONCURS/EXAMEN

ANUNŢ CONCURS/EXAMEN

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Calea Şurii Marii, nr. 21, organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de inginer specialist, grad IA, aflat pe statul de funcții întocmit conform OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2019, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ.      

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, înscrise la art. 3 din Regulamentul-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale, prevăzute în fişele de post: Scopul principal al postului – conform Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 49/04.05.2018 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de  organizarea şi funcţionare ale direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie electrică, specializarea automatizări şi calculatoare
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18.04.2019-24.04.2019, până la ora 17: intervalul de depunere a dosarelor;
 • 25.04.2019, ora 14 selecţia dosarelor;
 • 09.05.2019, ora 10 proba scrisă;
 • 14.05.2019, ora 10 interviu;
 • Rezultatele selecției dosarelor, probei scrise și interviului se afişează în ziua programată, la ora 15.
 • Contestaţiile se depun astfel:

                            –   în data de 02.05.2019, până la ora 17 – pentru rezultatul selecţiei dosarelor

                             –   în data de 10.05.2019, până la ora 1430 – pentru rezultatul probei scrise

                             –   în data de 16.05.2019, până la ora 17 – pentru rezultatul interviului

 • Afișarea rezultatului la contestaţii:

                           –   în data de 03.05.2019, la ora 13 – pentru rezultatul selecţiei dosarelor

                           –   în data de 13.05.2019, la ora 13 – pentru rezultatul probei scrise

                           –   în data de 17.05.2019, la ora 13 – pentru rezultatul interviului

 • Afișarea rezultatului final:

                             – în data de 20.05.2019

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 şi modificat şi completat cu H.G. nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.   g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul care depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

► Dosarele care vor cuprinde documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. a-g  se depun la sediul D.S.V.S.A. SIBIU, str. Calea Şurii Mari, nr. 21, în intervalul 18.04.2019-24.04.2019. Secretarul comisiei de concurs: Vidrighin Emanoil, tel. 0269/223069, int. 222.

Tematica

 1. Retele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale.
 2. Cunostiinte despre echipamente de retea ( switch-uri, acces point, routere wireless).
 3. Configurare si administrare retele LAN bazate pe sisteme de operare Windows
 4. Instalare, configurare, administrare, sisteme de operare Windows 7,8,10;
 5. Instalare si utilizare a produselor din pachetul MS Office 2007; 2010;2013;2016;
 6. Instalarea si configurarea unor echipamente periferice uzuale – imprimanta, scaner, camera web, router etc.
 7. Microsoft Windows 2008, 2012 server – instalare, configurare.
 8. Calculatoare – arhitectura, componente, diagnosticare defecte, depanare
 9. Securitatea si vulnerabilitatea informatica
 10. Cunostiinte despre operarea cu bazele de date
 11. Intretinere pagini web HTML, CSS
 12. Cunostinte utilizare configurare e-mail
 13. Cunostinte privind instalarea, configurarea si administrarea unui server (AD, SQL), cluster
 14. Instalare, configurare, administrare, control acces, camere supavegere, centrale alarma

 

Bibliografie

 1. Bazele retelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999
 2. Manuale de utilizare Windows 7, 8, 10, Windows Server, SQL
 3. Manuale MS Office 2007, 2010, 2013, 2016
 4. Microsoft Office, Bott Leonahard, Editura Teora
 5. Bazele de date. Proiectarea, implementare, gestionare, Autor Connolly T., Begg C., Strachena A., Editura Teora, Bucuresti ,2001
 6. Proiectare/ întreținere pagini web PHP, HTML, CSS, Java Script; d. XML – noțiuni de bază
 7. PC-Depanare si modernizare – editia a IV-a, Autor Scott Mueller, Ed. Teora
 8. Semnături electronice şi securitate informatică – Victor-Valeriu Patriciu
 9. Manuale Cisco CCNA
 10. Îndreptar pentru electroniști vol. I – III, C. Găzdaru, M. Constantinescu;
 11. Circuite integrate analogice. Catalog , R. Râpeanu;
 12. Patterson, D.A., Henessy, J.L., Organizarea şi proiectarea calculatoarelor: Interfaţa hardware/software, Ed. All, Bucureşti, 2002
 13. Hotarare nr. 585/13.06.2002 privind standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate
 14. Legea nr.182/12.04.2002 (*actualizată*) privind protecţia informaţiilor clasificate
 15. Regulament de Organizare şi Funcţionare a DSVSA
 16. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual

 

Director executiv,

Dr. Țichindelean Șerban Constantin

Compartiment J.R.U.

jr. Vidrighin Emanoil