ANUNT CONCURS DE RECRUTARE

ANUNȚ

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu anunţă organizarea în data de 11 noiembrie 2019 a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului Nutriție și Produse Medicinale Veterinare.

Probe stabilite pentru concurs: probă scrisă și interviu.

 

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă în data de 11 noiembrie 2019,  ora 1000

– interviul  se va desfășura în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute la art. 465 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4.   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condiţiile legii;
 6.   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.   g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9.   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10.   j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 

Concursul se vor desfăşura la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, str. Calea Șurii Mari, nr.21.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în maxim 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 10.10.2019 – 29.10.2019, de luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_inscriere_concurs)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. ( Model_adeverinta_inscriere_concurs )

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor la momentul prezentării dosarelor de concurs, de către secretarul comisiei sau pe site-ul D.S.V.S.A. Sibiu, de unde veți putea prelua și modelul de adeverință.

 

Condiţiile specifice de participare la concurs:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: știițe inginerești, ramura de științe: ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență: horticultură, specializarea horticultură SAU studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești, ramura de științe: ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență: ingineria produselor alimentare SAU studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe biologice și biomedicale, ramura  de științe: medicină veterinară, domeniul de licență: medicină veterinară specializarea: medicină veterinară

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

Orice alte informaţii suplimentare se pot obține de la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu – Compartimentul Juridic si Resurse Umane sau la telefon 0269/223314, interior  222, secretar comisie Vidrighin Emanoil

Atribuțiile prevăzute în fișa postului, specifice funcției publice pentru care se organizează concursul de recrutare:

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi în domeniul punerii pe piaţă şi utilizării biocidelor, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.
 2. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru hrana pentru animale, a biocidelor;
 3. controlează modul de păstrare şi de utilizare a biocidelor şi a furajelor;
 4. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. cu privire la depozitarea, comercializarea furajelor;
 5. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea hranei pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 6. monitorizează şi răspunde de realizarea P.C.C.F..;
 7. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de furaje la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 8. controlează activitatea de depozitare şi comercializare a hranei destinate animalelor de companie din pet-shop-uri şi cea a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 9. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a hranei pentru animale, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 10. controlează şi verifică punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 11. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 12. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă
 13. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Cifric de control oficial al hranei pentru animale, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 14. monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în urma administrării de furaje, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 15. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control a unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A..
 16. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 17. realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private şi/sau sănătăţii animale în domeniul nutriţiei animale;
 18. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 19. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 20. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 22. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 23. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constituția României republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,partea a VI-a,titlul I și titlul II;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 49/2018, pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
 7. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 8. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64 din 16 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora;
 10. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 187 din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare.

 

 

Director Executiv,

Dr. Țichindelean Șerban Constantin

 

Compartiment J.R.U.
jr. Vidrighin Emanoil