ANUNT CONCURS DE RECRUTARE FUNCTII PUBLICE

ANUNȚ

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu anunţă organizarea în data de 18 octombrie 2019 a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală

 

Probe stabilite pentru concurs: probă scrisă și interviu.

 

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă în data de 18 octombrie 2019,  ora 1000 – pentru postul 1, respectiv 18 octombrie 2019,  ora 1400   – pentru postul 2;

– interviul  se va desfășura în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute la art. 465 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4.   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condiţiile legii;
 6.   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.   g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9.   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10.   j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 Concursurile se vor desfăşura la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, str. Calea Șurii Mari, nr.21.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în maxim 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 18.09.2019-07.10.2019, de luni până joi între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_inscriere_concurs)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. ( Model_adeverinta_inscriere_concurs )

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere va fi pus la dispoziţia candidaţilor la momentul prezentării dosarelor de concurs, de către secretarul comisiei sau pe site-ul D.S.V.S.A. Sibiu, de unde veți putea prelua și modelul de adeverință.

 

Condiţiile specifice de participare la concurs:

►pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești, ramura de științe: ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență: ingineria produselor alimentare

             – Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

►pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe biologice și biomedicale, ramura  de științe : medicină veterinară, domeniul de licență: medicină veterinară specializarea: medicină veterinară.

             – Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior: minimum 7 ani

 

Orice alte informaţii suplimentare se pot obține de la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu – Compartimentul Juridic si Resurse Umane sau la telefon 0269/223314, interior  222, secretar comisie Vidrighin Emanoil

Atribuțiile prevăzute în fișele posturilor specifice funcțiilor publice pentru care se organizează concursul de recrutare:

 

►pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale:

 1. Monitorizează, verifică şi răspunde de activităţile referitoare la înregistrarea exploataţiilor şi identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legislaţiei în vigoare;
 2. Controlează respectarea procedurilor tehnice privind comercializarea mijloacelor oficiale de identificare de către furnizorii primari şi secundari;
 3. Emite, la cererea proprietarilor, paşapoartele pentru bovinele identificate şi înregistrate, şi eliberează paşapoartele emise către proprietarii bovinelor ;
 4. Verifică respectarea termenelor legale de identificare şi înregistrare a datelor în BND de către utilizatorii Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare;
 5. Controlează implementarea legislaţiei sanitare veterinare din domeniul înregistrării exploataţiilor şi identificării animalelor şi a procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A.;
 6. Inregistrează în registre speciale operatorii economici care intermediază comerţul cu animale vii;
 7. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 8. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice
 9. Rerifică conformitatea datelor din BND cu cele din deconturile întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi privind acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi stabileşte eşantionul de control, pe care îl comunică Serviciului /Biroului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală.
 10. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;

 

►pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate.
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze,pentru specia suine si pasari pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pentru specia suine si pasari pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pentru specia suine si pasari pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pentru specia suine si pasari în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A;
 11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate pentru specia suine si pasari;
 12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, pentru specia suine si pasari în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.
 26. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine si pasari, circulaţia animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 27. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 28. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul identificării şi înregistrării animalelor
 29. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 30. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor, zoonozelor, bunăstarea animalelor, nutriţia animalelor şi investigarea reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale;

31.. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;

 1. controlează în teren, conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de verificarea corectitudinii şi veridicităţii deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi acţiunile de identificare şi înregistrare, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislației în vigoare;

33.. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;

 1. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate potrivit Planului cifric anual, conform instrucţiunilor primite;
 2. răspunde de modul de realizare a activităţilor specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 3. monitorizează, verifică, urmăreşte şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;
 4. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.
 5. urmăreşte şi răspunde de întocmirea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 6. prelevează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare în cadrul acţiunilor de control oficial sau în cazul suspiciunilor de boală;
 7. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 8. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a D.S.V.S.A., precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 10. face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;
 11. face propuneri privind necesarul de resurse umane şi materialelor necesare acţiunilor de combatere a bolilor animalelor şi ia măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi;
 12. îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;
 13. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate;
 14. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 15. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 16. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul sănătăţii animale, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 17. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 18. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 19. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;

53.. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

 1. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală

 1. Constituția României republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,partrtea a VI-a,titlul I și titlul II;
 3. O.G.nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 49/2018, pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013, pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;
 8. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul comun ANSVSA/MADR nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, cu modificările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările și completările ulterioare;
 11. O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
 12. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul comun ANSVSA/MADR nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor;
 14. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
 16. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 17/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultură pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006;
 17. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările ulterioare;
 18. H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 19. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 20. H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, cu modificările ulterioare;
 22. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale;
 24. Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului, cu amendamentele Consiliului, cu amendamentele ulterioare;
 25. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare;
 26. Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu amendamentele ulterioare;
 27. Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu amendamentele ulterioare.

 

►pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale:

 

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată;
 2. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI-a, titlul I și titlul II;
 3. G.nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 67 din 26 octombrie 2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. U.G. nr. 23 din 24 martie 2010, privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul MADR/ANSVSA nr. 248/79/2017 din 20 iulie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 106/2015 din 22 septembrie 2015, pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 10. G. nr. 1415/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 11. U.G. nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
 13. Ordinul ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale 234/22.02.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.
 14. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 5/2014 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 15. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 5/2005  privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 4/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României;
 18. Legea nr. 191/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 19. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 46/2012 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008.

 

 

Director Executiv

Dr. Țichindelean Șerban Constantin

 

 

Compartiment J.R.U.
jr. Vidrighin Emanoil